Ängbykyrkan ligger uppe på en höjd

ovanför Blackebergsvägen, dold bakom grönskan. Den ursprungliga kyrkan är ritad av arkitekt Björn Hedvall och invigdes 1959. Hedvall var funktionalist men med en stark förankring i en äldre byggnadstradition.

2016 ville Bromma församling förnya byggnaden för att samla verksamheten under ett tak. Efter ett parallellt uppdrag gavs Arkitektstudio Witte förtroendet att utveckla platsen och rummen.

Programmet har utvecklats i samtal med kyrkans referens- och styrgrupp. Med utgångspunkt i Hedvalls befintliga komposition och grammatik har Arkitektstudio Witte tagit fram en mötesplats med utrymme för fler arbetsplatser såväl som för konstutställningar, körsång, konserter och sammankomster. Ett tillägg i form av ett mindre kapell erbjuder en ny spelplats för intima cermonier.


Tillbyggnadens sadeltak anpassas i respektive ände efter bostadsbyggnadens och församlingshemmets takvinklar. Det ger tillbyggnaden en diskret asymmetri i både taksiluett och plan. Tillbyggnaden uppförs på en platsgjuten grund av betong med fasader och tak i förpatinerad fossilerad ströläkt som anknyter till skiffertaken och skogssläntens naturmark. Dold takavvattning gör taksiluetten skarp.

Tillbyggnaden är tänkt att inrymma en större samlingssal - mötestorg, kontor, körsalar och förråd. I den glasade länken löper en långsträckt ramp som förbinder den nya tillbyggnaden med ett befintligt bostadshus som omvandlas till kontorsutrymmen. Bostadshusets nordfasad och delar av det norra takfallet rivs och återuppförs som ny innervägg i glaslänken.


En mindre länk förbinder tillbyggnad och församlingshus österut. Även den utformas i glas, men med svart ramverk av metall. Församlingshusets norra gavelfasad förblir oförändrad upptill. Nedre delen integreras delvis i den glasade länken och det kvadratiska fönstret i plan 1 omvandlas till dörr.
Söderut in mot den nedsänkta innergården ersätts den indragna bostadslängan av ett tegelmurat kapell. Befintlig skorsten och loggia rivs och återuppförs. Vid återuppförande utformas loggian som entré till den bakomvarande långsträckta trävolymen.

Kapellet som möter den kringbyggda innergården är formgiven för att ansluta till den omgivande kyrkomiljöns tegeltema. Tillsammans med skorsten och loggia bildar de tegelmurade volymerna en ny blickpunkt för innergården. Loggian bildar förrum till de indragna entrédörrarna som utförs i brons.

1.Modell_Angby
Angby_church_lobby
Angby_church_choir_room
1.Angby_Takplan
1.Entre-befintlig
1.Entremodell
1.Modell_Angby_3