UTVECKLING AV KYRKANS RUM

Arbetet med en om- och tillbyggnad av Ängby kyrka tar avstamp i Bromma församlings ambitioner att utveckla sin egen verksamhet och kyrkan som mötesplats i staden. I dagsläget sitter församlingens personal utspridd i olika lokaler, och en utgångspunkt var att de borde ha sina fasta arbetsplatser på samma ställe. En annan var att församlingen på ett tydligare sätt skulle återkoppla till kyrkans ursprungliga verksamhet; en sorts öppen mötesplats i likhet med ett folkets hus. Den aspekten av kyrkans verksamhet blir allt viktigare i relation till den förtätning som sker i Bromma, där en mängd bostäder tillförs vilket gör det än viktigare att se till att det också finns gemensamma rum och platser i staden.
Efter ett parallellt uppdrag 2016 fick arkitektstudio Witte uppdraget att arbeta vidare med uppgiften.

Ängby kyrka stod färdig 1959 och ritades av arkitekt Björn Hedvall, som på sin tid ansvarade för en mängd betydande byggnadsverk runtom i Stockholm. Dit hör de ståtliga bostadshusen vid Norr Mälarstrand, hotell Lydmar och biografen Paraden vid Gärdet. Ängby kyrka anses höra till en betydande del av det svenska kulturarvet, och omfattas av Stadsmuseets blå klassning för byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Hedvalls byggnader är uppförda av tegel som har belagts med vitgrå puts. Taket är i grå skiffer, och diskreta kristna symboler, såsom kyrkans dörrhandtag i form av fiskar, har passats in i gestaltningen. De nya lokalerna ger plats för fler arbetsplatser såväl som konstutställningar, körsång, konserter och sammankomster. Tillsamman med ett nytt, mindre kapell för små ceremonier, uppstår en rad nya mötesplatser i och kring kyrkan.

Tillbyggnaden är utformad för att på ett känsligt sätt inordna sig i den miljön, samtidigt som den bidrar med ett tydligt eget uttryck. Hela byggnaden utförs i trä, i såväl stomme som fasad. Utvändigt för den tankarna till en ark i silvergrått trä, där takens lutning och proportioner står i tydligt samspel med de ursprungliga byggnaderna. Sadeltaket anpassas i respektive ände efter bostadsbyggnadens och församlingshemmets takvinklar. Det ger tillbyggnaden en diskret asymmetri i både taksiluett och plan.

Tillbyggnaden uppförs på en platsgjuten grund av betong med fasader och tak i förpatinerad fossilerad ströläkt som anknyter till skiffertaken och skogssläntens naturmark. Dold takavvattning gör taksiluetten skarp. Invändigt är den bärande konstruktionen synlig. I lobbyn syns den i form av ett kors eller en trädkrona, något som blir både en kristen symbol och en referens till tallskogen utanför.

Ängby

ENTRÉPLATS
Den nya entréplatsen tar utgångspunkt i Björn Hedvalls ursprungliga arkitektoniska gest. Loggian vitaliseras genom att församlingshemmet får en nya entré i den. Bostadshusets östra del rivs för att ersättas av ett nytt kapell. Kapellet blir den tredje delen i ett litet stilleben av gula tegelvolymer. Framför tegelvolymerna finns en avsats som kan användas som utomhusscen. Loggias tak kan rymma en liten orkester. Framför kapellet finns en spegeldamm och en liten meditationslund.

Angby_church_lobby

LOBBY
Besökare till församlingshemmet möts av en lobby. Rummet har fått en hemlik karaktär med öppen spis, ett kaffekök och ett panoramafönster. Här finns receptionist, väntmöbler och en fair trade butik. Rummet öppnar upp mot kansli och kontor och blir på så vis en samlingspunkt, både för personalen och boende i Bromma församling. Arkitekturen anspelar genom sin synliga träkonstruktion på en och samma gång på det religiösa motivet, tallskogen utanför och den långa svenska träbyggnadstraditionen.

Angby_church_choir_room

KÖRRUM
Körsång är en viktig verksamhet i kyrkan, och den nya övningssalen för körer får lutande väggar och träpanel för bästa möjliga akustik.

Angby_church_ north_facade

NORRFASAD
Församlingshemmets fasad och tak utförs i grånat fosiliserat trä, i form av ströläkt. Fosiliseringsprocessen byter ut en del av vedens celler mot kisel, vilket ger träet en silvrig glans, i fin dialog med de övriga byggnadernas skiffertak. De övriga byggnadernas taktfasta fönstersättning återkommer i tillbyggnaden, men i en friare form. Taket böljar mjukt för att de nya gavlarna ska passa samman med de existerande byggnadernas. Volymen kommer på så vis att påminna om en stor upplagd träbåt, en ark. Arkitektens blinkning till kyrkportens handtag, formade som två fiskar.

1.Angby_Takplan