VÄXTHUS, DAGVATTENHANTERING OCH BULLERSKYDD I SAMVERKAN

För en markanvisningstävling för området Vega i Haninge söder om Stockholm utvecklade Arkitektstudio Witte ett förslag med genomgående fokus på hållbarhet. Tävlingsbriefen efterfrågade en variationsrik bebyggelse med mycket högt ställda ambitioner för hållbarhet vad gäller energianvändning, materialval och flexibilitet. De anvisade tomterna - där fyra fristående flerbostadshus skulle föreslås - vätte med sin östra sida mot fantastisk natur medan den västra sidan låg vänd mot pendeltågets spårdragning.

I en bullerutsatt miljö gavs bullerskydd och solsken en helt ny gemensam plattform och tillsammans genererades något alldeles extra - vertikala glaspelare med en mängd smarta fördelar.

För de fyra tomterna föreslogs två typologier, A och B, olika till form och volym men med en stark gemenskap i idé och uttryck, där det ekologiskt hållbara synliggörs och lyfts fram i stadsbilden.

Typ A utgörs av en kvadratisk volym i 5 våningar omgärdad åt tre håll (öster, söder och väster) av balkonger i lägenheternas hela längd. Balkongerna är delvis inglasade och innehåller växthusboxar där odlingssäsongen förlängs från tidig vår till sen höst för de boende. Husets entréer placeras mot gatan och volymen avslutas med en ikonisk takform som framhäver solcellernas vinklar.

Typ B är en mer avlång volym i 5 våningar med genomgående lägenheter. Mot västsidan placeras entréer med rymliga balkonger i eftermiddags- och kvällssol. I anslutning till balkongerna finns ett sammanhängande vertikalt växthus. Denna glaspelare ger inte bara ett optimerat klimat för odling, här leds

också vatten ned från taket för periodvis automatisk bevattning och friskluftintag leder förvärmd, friskt syresatt luft från växterna in till bostäderna, samtidigt som glasväggen och växterna skapar ett effektivt bullerskydd.
Kvarterens hållbara värden är centrala och den genomtänkta miljöprofilen är läsbar i volymernas yttre gestaltning, där den skapar en samhörighet både inom fastigheterna och kvarteren emellan. Husen föreslås med träfasader där själva byggnadsvolymen ges en mörkare ton medan balkongstrukturen får ett lättare uttryck i ljust/obehandlat trä som på översta våningsplanet avslutas i en pergolaliknande öppen konstruktion. Som kontrast till träfasaderna föreslås vissa balkongfronter och detaljering i metalltäckning.

Blommornas Hus är med sina genomtänkta och hållbara lösningar ett projekt vi är mycket förtjusta i och som vi många gånger sedan det utvecklades återvänt till som referens.

1._BH_omrade-3-och-4
1._BH_fasad
Blommornas_Hus_Vy2
1.Blommornas_Hus_Sitplan