FÖRSLAG TILL YTEFFEKTIVA BOSTÄDER I MIDSOMMARKRANSEN

I Midsommarkransen och Aspudden är det levande taklandskapet starkt tongivande, och då speciellt hos de äldre husen. De flesta hus har takkupor som både är stora och ligger tätt. Det levande taklandskapet är ett bärande motiv i förslaget som både har ett brutet tak mot Tellusborgsvägen och vindslägenheter med stora takkupor.

STADSBILD, KONTEXT OCH IDÉ

Byggnaden är genom placering och höjd anpassad till omgivande bebyggelse. Huset ges ett samtida uttryck med en tydlig urban fasad mot Tellusborgsvägen. Byggnaden utformas med fem bostadsvåningar plus en bottenvåning i suterräng med lokaler och entré från Tellusborgsvägen. För att hantera tomtens lutning tas nivåskillnaderna upp genom att lokaler och parkering delvis placeras under byggnaden. Trapphuset är indragen från gatan för att ge plats för entrégård och cyklar.

Röda-huset-Fasad-900x300

Relation till gatan och närmaste hus

Förslaget relaterar till gatans bebyggelse genom att i takfotshöjd och riktning ansluta till den sydöstra byggnaden längs med Tellusborgsvägen. Huset blir högre mot det nordvästra huset då marken faller i höjd ca 3m. Gaveln trappas ned mot Lötmogatan genom den lägre trapphusvolymen som är tillbakadragen från gatan och skapar en mindre entréplats i hörnet. Trapphuset rundar av volymens hörn och gör husets gavel mer vertikal.

Relation till de mindre villorna

Husets gårdsida utformas med ett myller av entrébalkonger där alla lägenheter får tysta uteplatser. Den nya volymen skärmar den äldre bebyggelsen för buller utan att kasta skugga. Största möjliga grönska sparas i området mellan villorna och hyreshuset.

Arkitektur och gestaltning

Byggnadens volym skriver med takfotshöjder och arkitektoniska element som sadeltak, takkupor och lokaler i bottenvåningen, in sig i den befintliga kontexten. Ett modernt arkitektoniskt uttryck väl anpassat till befintlig bebyggelse. Platsen har en synlig placering från långt håll och vår ambition är att byggnaden får ett tydligt formspråk. Genom färgval, volym och form ges byggnaden ett ikoniskt uttryck.

referenser1-450x450
bostads_skiss-400x200penthouse_skiss-400x200

Gårdssidan

Åt sydväst skapas en privat grön gård med plats för samvaro, och cykelparkeringar med infart från Nypongränd. Husets läge ger möjlighet till många soltimmar på den sydvästra sidan. Detta utnyttjas i förslaget genom en generös entrébalkong med uteplats och möjlighet till rekreation utanför varje lägenhet. Varje lägenhet har utanför sin dörr ett fast uppfällbart bord samt en egen wheelylift med plats för en cykel. Detta är smart sätt att förvara cykeln i närheten av bostaden samt utnyttja entrébalkongen till ett flertal funktioner.

Plan-900x600
sektion-1000x600